02 9267 5634 mpgroup.info@gmail.com

การศึกษาระดับวิชาชีพ

สถาบันระดับวิชาชีพ เป็นสถาบันที่ทำการสอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน ประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี และประสบการณ์ตรงโดยการปฎิบัติงานจริง การเรียนในสายวิชาชีพนั้นมีการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา ประกอบด้วย การบริหาร ค้าปลีก การท่องเที่ยว และการโรงแรม งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค การบริการสังคมและสุขภาพ การขนส่ง เหมืองแร่ การผลิต และเทคโนโลยี.

ข้อดีของระบบการเรียนในระดับวิชาชีพคือ นักเรียนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือในสาขาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ.

คุณสมบัติ และลักษณะงานหลังจากจบการเรียนในระดับวิชาชีพขั้นต่างๆ:

Certificate I

 • ระยะเวลาเรียน – 4-6 เดือน
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในระดับปฏิบัติการ

Certificate II

 • ระยะเวลาเรียน – ประมาณ 1 ปี
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในระดับปฏิบัติการขั้นสูง

Certificate III

 • ระยะเวลาเรียน – ประมาณ 1 ปี
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในการทำการค้า หรือเป็นช่างเทคนิค

Certificate IV

 • ระยะเวลาเรียน –1-1.5 ปี
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในระดับหัวหน้างาน

Diploma

 • ระยะเวลาเรียน –1.5 – 2 ปี
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในระดับบุคลากรกึ่งวิชาชีพ

Advanced Diploma

 • ระยะเวลาเรียน – 2 – 3 ปี
 • ผลลัพท์ของอาชีพ – มีความสามารถในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

MP Education Services เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการกับสถาบันต่างๆ ในออสเตรเลีย มากกว่า 60 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในหลากหลายระดับที่มีการสอนตั้งแต่ ระดับวิชาชีพ Certificate I จนถึงระดับปริญญา

เจ้าหน้าที่ MP Education ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

10 เหตุผลในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศออสเตรเลียมีคอร์สภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม และตรงความต้องการของนักเรียน หรือนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และมีผลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Study Tour

Study tour มีทั้งรูปแบบการเรียนที่มีกำหนดระยะเวลาสั้น โดยนักเรียนที่สนใจหาประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในโรงเรียน หรือต้องการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยแตกต่างจากหลายๆ ประเทศ โดยมี Australian Qualifications Framework (AQF)

หลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ระบบการเรียนในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งประเทศ โดยจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในบางรัฐ

ระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับสูง

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด 43 แห่ง โดย 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย และอีก 2 แห่งเป็นของมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่เปิดวิทยาเขตที่ประเทศออสเตรเลีย และ 1 มหาวิยาลัยเอกชนพิเศษ