02 9267 5634 mpgroup.info@gmail.com

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศออสเตรเลียมีคอร์สภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม และตรงความต้องการของนักเรียน หรือนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และมีผลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

MP Education จะช่วยแนะนำการเลือกคอร์สภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่ทางบริษัทของเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยคำนึงถึงความต้องการ และเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนเป็นหลักสำคัญ

คอร์สภาษาอังกฤษ

  • จุดประสงค์ : เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและนำไปใช้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการท่องเที่ยว หรือใช้ในการทำงานในต่างประเทศ
  • ลักษณะคอร์ส: เน้นทักษะการสื่อสาร ในส่วนของการพูด และการฟัง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

  • จุดประสงค์ : เพื่อพัฒนาระดับภาษา และเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับโรงเรียน, วิทยาลัยอาชีพ หรือระดับมหาวิทยาลัย
  • ลักษณะคอร์ส: เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน การศึกษาในระดับสูง หรือระดับวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

  • จุดประสงค์ : เพื่อเป็นการเรียนที่เน้นในส่วนของการพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือเพื่อใช้ในการทำงาน หรือฝึกงาน
  • ลักษณะคอร์ส: มุ่งเน้นการเรียนภาษาเฉพาะด้าน เช่น ด้านธุรกิจ ด้านสายการบิน หรือการท่องเที่ยว

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

  • จุดประสงค์ : สำหรับนักเรียนที่วางแผนเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC หรือ Cambridge First Certificate
  • ลักษณะคอร์ส: เป็นการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดผลภาษาประเภทต่างๆ

Study Tours

  • จุดประสงค์ : สำหรับนักเรียนที่ปิดภาคเรียน และต้องการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับเที่ยวไปในตัว เพื่อให้ได้ทั้งประสบการณ์ และความรู้ควบคู่กัน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในหลายๆ ด้านรวมทั้งประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างแดน
  • ลักษณะคอร์ส: เป็นการรวมกันระหว่างภาษาอังกฤษ, กีฬา, สังคม,วัฒนธรรม และการฝึกฝนความรู้ไปควบคู่กัน

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

10 เหตุผลในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาระดับวิชาชีพ

สถาบันระดับวิชาชีพ เป็นสถาบันที่ทำการสอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน

Study Tour

Study tour มีทั้งรูปแบบการเรียนที่มีกำหนดระยะเวลาสั้น โดยนักเรียนที่สนใจหาประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในโรงเรียน หรือต้องการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยแตกต่างจากหลายๆ ประเทศ โดยมี Australian Qualifications Framework (AQF)

หลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ระบบการเรียนในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งประเทศ โดยจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในบางรัฐ

ระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับสูง

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด 43 แห่ง โดย 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย และอีก 2 แห่งเป็นของมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่เปิดวิทยาเขตที่ประเทศออสเตรเลีย และ 1 มหาวิยาลัยเอกชนพิเศษ