02 9267 5634 mpgroup.info@gmail.com

การสมัครขอคืนเงินภาษี

สำหรับปีงบประมาณ (1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป) บริษัทในออสเตรเลียจะสรุปรายได้สุทธิสำหรับพนักงานเพื่อใช้ในการขอคืนภาษี โดยทาง MP Education มีการบริการ เพื่อช่วยนักเรียนที่ทำงานพิเศษ part time ในการดำเนินเรื่องขอคือภาษี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนของเรา.

เอกสารที่ต้องเตรียม:

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารสรุปการจ่ายเงินจากนายจ้าง
  • รายละเอียดบัญชีธนาคารของนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0433 220 101

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือรับรองความประพฤติ (ออสเตรเลีย / ไทย)

สำหรับการสมัครวีซ่าในบางประเภทอาจจะต้องมีการยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นหลักฐานประกอบในการยื่นวีซ่า ลูกค้าทุกท่าน สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  +61 (0) 433 220 101

บริการประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ

ประกันสุขภาพ และการเคลมค่ารักษาพยาบาล

การสมัครขอคืนเงินภาษี

สำหรับปีงบประมาณ (1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป) บริษัทในออสเตรเลียจะสรุปรายได้สุทธิสำหรับพนักงานเพื่อใช้ในการขอคืนภาษี โดยทาง MP Education มีการบริการ เพื่อช่วยนักเรียนที่ทำงานพิเศษ part time ในการดำเนินเรื่องขอคือภาษี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนของเรา

บริการแปลเอกสารโดย NAATI

MP Education ให้บริการในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษต่างๆ รวมทั้ง การแปลโดยใช้นักแปลและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญ NAATI