Cambridge English Exams

MP Testing Services เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ (Cambridge English Exam และ OET Exam) เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเพื่อการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ

Cambridge English Exams

Cambridge English Exams ได้รับการยอมรับในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

Occupational English Test (OET)

ผลสอบวัดวิชาชีพภาษาอังกฤษ (OET) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้บริการด้านสุขภาพ