02 9267 5634 mpgroup.info@gmail.com

Cambridge English Exams

MP Testing Services เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ (Cambridge English Exam และ OET Exam) เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเพื่อการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ

Cambridge English Exams

Cambridge English Exams ได้รับการยอมรับในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

Occupational English Test (OET)

ผลสอบวัดวิชาชีพภาษาอังกฤษ (OET) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้บริการด้านสุขภาพ