02 9267 5634 mpgroup.info@gmail.com

หลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ระบบการเรียนในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งประเทศ โดยจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในบางรัฐ และบางเขตพื้นที่  โรงเรียนในออสเตรเลียสามารถแบ่งได้เป็น 13 ปี ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษา – ระยะเวลาเรียน 7-8 ปี โดยเริ่มจากชั้นอนุบาล ซึ่งระยะเวลาเรียน 2 ปี ก่อนจะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เกรด 6 หรือ เกรด 7
  • ระดับมัธยมศึกษา – ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี โดยจะเริ่มจากการเรียนเกรด 7-10 หรือ เกรด 8-10
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระยะเวลาเรียน 2 ปี ประกอบไปด้วยการเรียนเกรด 11 และเกรด 12

MP Education สามารถให้บริการ และดูแลช่วยเหลือบุตรหลายของท่าน ในการเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยผ่านคอร์สเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม หรือที่เรียกว่า High School Preparation Courses

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

10 เหตุผลในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศออสเตรเลียมีคอร์สภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม และตรงความต้องการของนักเรียน หรือนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และมีผลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับสูง

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด 43 แห่ง โดย 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย และอีก 2 แห่งเป็นของมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่เปิดวิทยาเขตที่ประเทศออสเตรเลีย และ 1 มหาวิยาลัยเอกชนพิเศษ

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยแตกต่างจากหลายๆ ประเทศ โดยมี Australian Qualifications Framework (AQF)

การศึกษาระดับวิชาชีพ

สถาบันระดับวิชาชีพ เป็นสถาบันที่ทำการสอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน

Study Tour

Study tour มีทั้งรูปแบบการเรียนที่มีกำหนดระยะเวลาสั้น โดยนักเรียนที่สนใจหาประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในโรงเรียน หรือต้องการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย